Μιχαήλ Θ. Διαγγέλης
Επίτομος Γραμματική της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των εκπαιδευομένων εν ταις ανωτέραις τάξεις των Δημοτικών Σχολών Αρρένων και Θηλέων.
[1910, 2nd edition]