Α. Διομήδης Κυριακός
Σοιχειώδης Εκκλησιαστική ιστορία
[1924, 6th edition]