Α. Α. Σακελλάριος
Στοιχειώδης Γεωγραφία Πολιτική, Μαθηματική και Φυσική προς χρήσιν της εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις σπουδάζουσης νεολαίας
[1885, 20th edition]