Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ιστορία Ευρωπαϊκή και Ελληνική. Από του δέκατου πέμπτου αιώνος μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων. Προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ Τάξεως των Γυμνασίων και προς ιδιαιτέραν μελέτην
[1926, 14th edition]