Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός
Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1925, 6th edition]