Δημήτριος Αιγινήτης
Κοσμογραφία προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1922, 5th edition]