Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης μάλιστα της Αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1903, 5th edition]