Γεώργιος Γαρδίκας
Επίτομος Ελληνική Γραμματολογία, προς χρήσιν των μαθητών Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως του Γυμνασίου και των αντιστοίχων τάξεων των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1935, 4th edition]