Χρήστος Μ. Ενισλείδης
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης, προς χρήσιν των μαθητών της Δευτέρας Τάξεως των Ημιγυμνασίων, των Γυμνασίων, Πρακτικών Λυκείων ως και της αντιστοίχου των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως