Νικόλαος Α. Παπαγιαννόπουλος
Γεωγραφία Φυσική και Πολιτική κατά το πρόγραμμα του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1892]