Περικλ. Κ. Μακρής
Γεωγραφία, Δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων ήτοι γεωγραφική επισκόπησις της όλης γης
[1946, 8th edition]