Νικόλαος Α. Παπαγιαννόπουλος
Ορθόδοξος Κατήχησις δια την Τρίτην Τάξιν του Ελληνικού Σχολείου
[1910]