Αντώνιος Γ. Παππαδάτος
Εκκλησιαστική ιστορία, δια την τρίτην τάξιν των εξατάξιων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους των λοιπών σχολών
[1935]