Περικλ. Κ. Μακρής
Γεωγραφία δια την Δ' τάξιν των Γυμνασίων
[1936, 2nd edition]