Νικ. Κ. Γερμανός
Στοιχεία Φυσικής Πειραματικής προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων
[1892]