Δημήτριος Πανόπουλος
Γαλλικόν Αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1902, 3rd edition]