Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ιστορία Ελληνική και Ρωμαϊκή. Από της εν Ιψώ μάχης μέχρι του θανάτου Θεοδόσιου του Μεγάλου δια την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1922, 4th edition]