Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδου Ιστορίαι το πρώτο βιβλίον κατ΄ εκλογήν εκδοθέν. Δια την Β΄ και Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1928, 9th edition]