Δημήτριος Χ. Σεμιτέλος
Λατινική γραμματική μόνη εγκεκριμένη προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων κατά τον ΑΜΒ΄ νόμο
[1888, 4th edition]