Χ. Δημητρακόπουλος
Τα Θρησκευτικά του Δημοτικού Σχολείου, Α' Παλαιά Διαθήκη
[1938, 3rd edition]