Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης μάλιστα δε της Αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων.
[1911, 7th edition]