Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδου Το δεύτερον βιβλίον κατ΄ εκλογήν εκδοθέν δια την Β΄ και Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1927, 7th edition]