Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1928, 13th edition]