Δημ. Κοντογιάννης, Νικ. Κοντόπουλος, Μιχαήλ Χ. Οικονόμου, Κων. Αθ. Ρωμαίος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1939]