Γεωργ. Δ. Παπαϊωάννου
Γεωγραφία της Ευρώπης, προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων και το β΄ έτος συνδιδασκαλίας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων