Γεώργιος Α. Μέγας
Γεωγραφία μέρος δεύτερον Αι Ήπειροι (εκτός της Ευρώπης) δια την Γ΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1935, 2nd edition]