Αντ. Ν. Χωραφάς, Αντ. Β. Σακελλάριος
Ιστορία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας από της Μακεδονικής Ηγεμονίας μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης υπό των Τούρκων. Δια την Δ΄ Τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων.
[1935, 2nd edition]