Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Δια την Γ' Τάξιν των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1930, 3rd edition]