Πέτρος Τόγκας
Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας : προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, των Πρακτικών Λυκείων, των υποψηφίων δια τας ανωτάτας σχολάς του κράτους, τόμος Α΄