Ξενοφών, Νικόλαος Εμμ. Φραγκίσκος (σχόλια)
Εκλογαί εκ των Ελληνικών του Ξενοφώντος. Δια την Δ΄ Τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων Νέου Τύπου
[1946]