Λυσίας, Χρήστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι Εκλογαί δια την Γ' τάξιν του εξαταξίου Γυμνασίου και των αντιστοίχων σχολών της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1932]