Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Μαθηματικά Β΄ τάξεως Γυμνασίου
[1967, 1st edition]