Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Ανάβασις (εκλογαί). Δια την Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1947]