Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Απομνημονεύματα κατ΄ εκλογήν εκδοθέντα, Δια την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1927, 3rd edition]