Δημοσθένης, Γεώργιος Ν. Παπανικολάου (μετάφραση, σχόλια)
Δημοσθένους Α΄ Φιλιππικός δια την ΣΤ΄ τάξιν των Οκταταξίων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Ο.Ε.Σ.Β.