Γ. Μπούσγος, Ι. Ταμβακλής
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Α
[1968, 1st edition]