Δημήτριος Δούκας
Ιστορία νεωτέρας Ελλάδος. Προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξεως του Δημοτικού Σχολείου και Β΄ έτος συνδιδασκαλίας Ε΄ - ΣΤ΄
[1956]