Δημήτριος Η. Κυριακόπουλος
Νεώτατη Γεωγραφία, Η Ευρώπη για την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1947, 16th edition]