Στέλιος Σπεράντσας
Σωματολογία του ανθρώπου μετά στοιχείων υγιεινής
[1960, 10th edition]