Μιχαήλ Δέφνερ (Michael Deffner)
Λατινικής μεθόδου προς χρήσιν της ανωτέρας τάξεως των Ελληνικών Σχολείων κατά το γερμανικόν του Dr. C. Ploetz, μέρος πρώτον
[1882, 2nd edition]