Γεωργία Π. Κουλικούρδη
Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία από τον 15αι. μ.Χ ως σήμερα για τη Γ΄ Γυμνασίου
[1978, 4th edition]