Λάζαρος Κίτσος
Στοιχειώδες βιβλίον της γαλλικής γλώσσης δια την Β΄ και Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και τας αντιστοίχους τάξεις των Αστικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1923, 7th edition]