Ν. Κοντόπουλος, Γ. Καλαματιανός, Μέλης Νικολαΐδης
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1947]