Μιχαήλ Χ. Οικονόμου
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1946]