Χρήστος Μ. Ενισλείδης
Ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας : προς χρήσιν των μαθητών της Γ' - και νυν της Δ' - τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1938]