Ευάγγελος Σ. Σταμάτης
Γεωγραφία Μαθηματική και Φυσική μετά στοιχείων Γεωλογίας και Ορυκτολογίας, δια την Α΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1963, 1st edition]