Μιχαήλ Δέφνερ (Michael Deffner)
Λατινικής μεθόδου προς χρήσιν της ανωτέρας τάξεως των Ελληνικών Σχολείων κατά το γερμανικόν του Dr. C. Ploetz
[1887, 3rd edition]