Δ. Ι. Φιλικός
Γραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης διά τα Δημοτικά Σχολεία
[1927, 2nd edition]