Όμηρος, Ι. Οικονομίδης (μετάφραση)
Ομήρου Οδύσσεια Μέρος 1ο (Α-Θ). Δια τας κατωτέρας Τάξεις του Γυμνασίου και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Σχολείων
[1933, 1st edition]