Ευαγόρας Μ. Παντελούρης
Ανθρωπολογία δια την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1966, 15th edition]